PTN GCL (HCM) công bố các sản phẩm thử nghiệm theo danh mục được cấp phép bởi BoA


Phòng thử nghiệm GCL(HCM) thử nghiệm về lĩnh vực An toàn điện, Hiệu suất năng lượng, Tương thích điện từ của các sản phẩm điện-điện tử.


Ngày 22/03/2023, Phòng Thử Nghiệm GCL (HCM) nhận được Quyết Định do Văn Phòng Công Nhận Chất lượng Việt Nam ban hành về việc công nhận Phòng thử nghiệm GCL (HCM) đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
Giấy quyết định (BoA)
Danh sách các sản phẩm thử nghiệm An toàn .
Safety Products
Danh sách các sản phẩm thử nghiệm An toàn tiếp theo.
Safety Products
Danh sách các sản phẩm thử nghiệm Hiệu suất năng lượng.
Energy Efficiency Products
Danh sách các sản phẩm thử nghiệm Tương thích điện từ (EMC).
EMC Products
Đây là file Scope GCL(HCM) được công nhận bởi BoA

 Download File