Phạm vi và tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng


Phạm vi và tiêu chuẩn


Danh mục các sản phẩm hàng hóa bắt buộc thử nghiệm hiệu suất năng lượng
Sản phẩm hàng hóa áp dụng như máy điều hòa (TCVN 7830-31:2015), tủ lạnh (TCVN 7828:2016), máy giặt (TCVN 8526:2013)
Danh mục các sản phẩm hàng hóa bắt buộc thử nghiệm hiệu suất năng lượng
Các sản phảm hàng hóa áp dụng như Ti vi (TCVN 9536:2012), nồi cơm điện (TCVN 8252:2015), Máy in (TCVN 9509:2012), Màn hình (TCVN 9508:2012), Đèn huỳnh quang compact (TCVN 8249:2009)
Danh mục các sản phẩm hàng hóa bắt buộc thử nghiệm hiệu suất năng lượng
Sản phẩm áp dụng như Laptop (TCVN 11847:2017), đèn LED (TCVN 11844:2017), Bình nước nóng (TCVN 7898:2018), máy biến áp phân phối (TCVN 8525:2010), động cơ điện (TCVN 7450-1:2005), nồi hơi (TCVN 8630:2010)