Chứng nhận cho thiết bị loại B


Chứng nhận cho thiết bị loại B


Nhãn loại B
Miêu tả nhãn :
- AAAAAA : Số chứng nhận (6 chữ số)
- BB : Năm (Vd. 2019 viết 19)
- XXXX : Mã vận hành của NBTC (4 chữ số)
Quy trình chứng nhận
Quy trình chứng nhận gồm 5 bước: nộp đơn, đánh giá hồ sơ, chứng nhận, thanh toán nhãn, sử dụng nhãn
Phạm vi áp dụng
Sản phẩm áp dụng là điện thoại, các thiết bị wifi, bluetooth