Chứng nhận cho thiết bị loại A


Chứng nhận cho thiết bị loại A


Nhãn loại A
Miêu tả nhãn:
- YYYYYY : Số chứng nhận (6 chữ số)
- ZZ : Năm (Vd. 2019 viết 19)
- XXXX : Mã quản lý của NBTC (4 chữ số)
Quy trình chứng nhận
Quy trình gồm 5 bước: Nộp đơn, đánh giá hồ sơ, ban hành chứng nhận, yêu cầu nhãn dán và thanh toán và dán nhãn
Phạm vi áp dụng
Sản phẩm áp dụng:
- Tivi có DVB-T2: NBTC BS.4002-2555
- Set-Top-Box
- Internet TV Box: Media Box, Android Box, Apple TV Box, TV stick, HDMI Dongle, Chromecast