Dấu CR Tương thích điện từ


Dấu CR EMC


Ví dụ về dấu CR EMC
Các thiết bị điện lưu hành tại Việt Nam bắt buộc phải có dấu chứng nhận CR, đảm bảo đã đạt yêu cầu an toàn và tương thích điện từ (EMC). Đặc điểm của dấu CR EMC là có chữ E đi kèm cùng mã hợp chuẩn hợp quy, khác với lĩnh vực an toàn có chữ S